Tel:       0252-223387
E-Mail: meijer@woodcoatings.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid
 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Meijer Industrial Woodcoatings (verder te noemen Meijer) gesloten overeenkomsten.
 2. Algemenen (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
 1. Aanbiedingen van Meijer zijn steeds vrijblijvend. Meijer is in alle gevallen eerst gebonden nadat hij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging. Mondelinge toezeggingen verbinden Meijer slechts nadat Meijer deze schriftelijk heeft bevestigd. Behoudens omgaand tegenbericht door de opdrachtgever is tussen partijen als overeengekomen te gelden, wat door Meijer is bevestigd.

Artikel 3 Betaling
 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van een door Meijer verzonden factuur door de opdrachtgever plaats te vinden binnen 21 kalenderdagen na dagtekening van de factuur.
 2. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van de opdrachtgever en onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de opdracht gever ter zake.
 3. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Meijer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat het geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden, met een minimum van € 150,-.

Artikel 4 Vooruitbetaling/zekerheidstelling
 1. Meijer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien de opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op Meijer rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Meijer op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door de opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Meijer tot aan het moment waarop alle vorderingen –uit deze of eerdere leveranties- van Meijer op de opdrachtgever volledig door de opdrachtgever zijn gekweten. De goederen kunnen direct door Meijer worden teruggevorderd indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Meijer aanleiding heeft aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken ter hebben.

Artikel 6 Vervoer
 1. Orders boven de € 300,-- worden franco geleverd. Orders beneden dit bedrag worden niet franco geleverd respectievelijk worden vracht- of behandelingkosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Levering
 1. Meijer heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan de opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van diegeen, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien de opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen. In laatstgenoemd geval komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal Meijer deze tot 30 kalenderdagen na aanbieding voor rekening van de opdrachtgever opslaan. Hij zal de opdrachtgever schriftelijk berichten dat deze goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is Meijer gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken.
 2. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn, heeft Meijer het recht zonder inachtneming van enig krediettermijn betaling van de afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 8 Vertraagde levering
 1. Vertraagde levering geeft, indien deze binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en de opdrachtgever aan Meijer schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is de opdrachtgever, om na het versstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd opdrachtgevers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zi9jde van Meijer. Meijer is verplicht opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leveringsdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 Overmacht
 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Meijer opgeschort. Indien door de overmacht de nakoming van de verbintenis van één partij redelijkerwijze niet meer kan worden verwacht, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Meijer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede begrepen brand, werkstakingen, stagnatie in de toelevering door toeleveranciers of door Meijer ingeschakelde derden, evenals maatregelen van Nederlandse overheidsorganen. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van leveranciers van wie Meijer afhankelijk is.

Artikel 10 Klachten
 1. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl de opdrachtgever het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
 2. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 kalenderdagen na levering van de goederen.
 3. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 kalenderdagen nadat de opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
 4. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten en inkten kan door de opdrachtgever met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Meijer ten aanzien van het product gelden specificaties.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
 1. Meijer aanvaardt slechts aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade, ontstaan als gevolg van een aan Meijer toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, indien deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat= voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,--.
 3. Meijer zal niet aansprakelijk zijn voor die het gevolg is van:
  -
  onvoldoende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
  -
  Iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen.
 4. Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Meijer, zal de opdrachtgever Meijer hiervan vrijwaren.
 5. Meijer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Meijer zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. De overeenkomst tussen Meijer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Meijer

Sassenheim 3 april 2012.